Usługi

Usługi prawne

I. Obsługa prawna przedsiębiorców

– Umowy gospodarcze

Doradztwo prawne dotyczące umów gospodarczych – przygotowanie i kompleksowe opiniowanie umów gospodarczych, a w szczególności:

 • umowy o roboty budowlane, w tym inwestycje realizowane na podstawie procedur FIDIC, umowy o prace projektowe
 • umowy dostawy
 • umowy o świadczenie usług
 • umowy najmu i dzierżawy
 • i inne

Zamówienia publiczne

Doradztwo prawne w zakresie udzielania zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawieranych w tym trybie umów.

– Prawo spółek

 • doradztwo prawne przy tworzeniu, rozwiązywaniu i przekształcaniu spółek handlowych
 • obsługa prawna spółek w zakresie prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • i inne

– Prawo administracyjne

– Prawo bankowe

– Ochrona danych osobowych (RODO)

II. Doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych

 • Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i porozumień
 • Sprawy o zapłatę odszkodowania
 • Sprawy z zakresu prawa bankowego
 • Sprawy dotyczące kredytów frankowych
 • Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Sprawy administracyjne
 • Udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji
 • i inne

III. Procesy sądowe, sprawy sądowo-administracyjne, sprawy egzekucyjne

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi (w tym w sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowaniach rejestrowych) oraz Sądem Najwyższym
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi
 • windykacja należności oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

ZASADY WYNAGRODZENIA

 • Wynagrodzenie kancelarii za usługi prawne jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej. 
 • Oferujemy także ratalny system płatności.